Agenda 2030 to zbiór dobrych praktyk i wytycznych, które pozwolą rozwijać społeczności w dobrobycie i pokoju. Składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań, które nawołują do równowagi między trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Głównym celem Agendy 2030 jest likwidacja ubóstwa, uzdrowienie i zabezpieczenie planety, wyrównanie szans edukacyjnych, przestrzeganie praw człowieka.

↗ promocja celów Zrównoważonego Rozwoju
↗ promowanie postawy społecznego zaangażowania
↗ skłonienie do konkretnych działań poprzez pokazanie roli wspólnotowości w wypełnianiu zobowiązań Agendy 2030
↗ ukazanie lokalnych potrzeb i trudności
↗ konfrontacja z miejscowymi problemami społecznymi
↗ prezentacja kontekstów, które nie są często komentowane

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Projekt ,,Od Agendy do Warszawy 2030’’ ma za zadanie edukować i wskazywać osiągalne ścieżki w kierunku zrównoważonego rozwoju, jednocześnie biorąc pod uwagę kryteria dostępności. Ważnym aspektem jest dla nas pokazanie, że Agenda2030 może realizować się lokalnie,
a głód czy wykluczenie przyjmują różne, czasem zakamuflowane formy. Chciałybyśmy uwrażliwić odbiorców i odbiorczynie na najbliższe otoczenie, wzmacniając sprawczość w zaangażowaniu się w zachowania ku zmianie społecznej.

Projekt zakłada następujące działania:
↗ ORGANIZACJA MOBILNEJ WYSTAWY FORM PLAKATOWYCH, OSADZONA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
↗ DEBATY OKSFORDZKIE
↗ WARSZTATY
↗ WYKŁADY O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

GŁUSI (DOROŚLI I MŁODZIEŻ).
Mniejszość kulturowo-językowa, dla której język polski jest językiem obcym.  Posługują się swoim językiem, posiadają własną kulturę – zarówno savoirvivre, jak i przedstawicieli w filmie i sztukach pięknych (w malarstwie, rysunku). Dla wielu niesłyszących długie komunikaty tekstowe mogą być niezrozumiałe, ponieważ gramatyka języka polskiego jest zupełnie inna niż w języku migowym, który jest systemem wizualno-przestrzennym.


OBCOKRAJOWCY
Jak wynika z danych stołecznego ratusza, w mieście zameldowanych jest blisko 22 tys. cudzoziemców. Nieoficjalnie może ich tu żyć nawet blisko trzy razy więcej. Co czwarty warszawski imigrant pochodzi z Ukrainy, co ósmy z Wietnamu, a co szesnasty – z Białorusi. Stolicę licznie zamieszkują również Rosjanie i Chińczycy, a spośród obywateli państw Unii Europejskiej najwięcej przeprowadziło się tu Francuzów, Niemców i Brytyjczyków. Oferta będzie skierowana do aktywnych obcokrajowców, którzy nie poznali języka polskiego. Proste komunikaty znakowo-graficzne będą czytelne niezależnie od narodowości i kręgu kulturowego. Siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju, współtworzących Agendę 2030, podzieliłyśmy na obszary tematyczne. Powstałe punkty wyznaczają zakres materiału do opracowania pod kątem graficznym:

① koniec z ubóstwem; zero głodu; dobre zdrowie i jakość życia;
② dobra jakość edukacji;
③ równość płci; mniej nierówności;
④ wzrost gospodarczy i godna praca; innowacyjność, przemysł, infrastruktura;
⑤ zrównoważone miasta i społeczności; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja;
⑥ działania w dziedzinie klimatu; życie pod wodą; życie na lądzie;
⑦ pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.


Projekt współfinansuje Miasta Warszawa